Regulamin


Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania, funkcjonowania i użytkowania Portalu Społecznościowego, zlokalizowanego w internecie pod adresem www.spolecznosc.iturek.net.

Regulamin równocześnie określa zakres praw i obowiązków użytkowników Portalu i obowiązuje w niniejszej formie od dnia 08 sierpnia 2016 r.1. Definicje.
- Społeczność – zbiór stron www w domenie o nazwie "spolecznosc.iTurek.net";

- Użytkownik – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Portalu, posiadająca zarejestrowane i aktywne konto użytkownika w tym Portalu;

- informacje o Użytkowniku – wszelkie dane o Użytkowniku umieszczane przez niego w Portalu;

- konto – konto w Użytkownika o określonym przez Użytkownika loginie (nazwie użytkownika) i haśle, zakładane automatycznie przez danego użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji za pomocą umieszczonego na stronie głównej Portalu formularza (opcja „Zarejestruj się”).

- login - nie podlegająca zmianie niepowtarzalna nazwa konta mieszkańca

- hasło - oryginalny kod stanowiący podstawę identyfikacji użytkownika, podawany każdorazowo przy logowaniu do Portalu. Użytkownik ma prawo do edycji i zmiany hasła.2. Zasady funkcjonowania portalu
1. Rejestracja Użytkownika w Portalu jest jednoznaczna z wyrażeniem przez niego zgody na:
- posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej (internetu) w celu wykonywania usług oferowanych przez Portal oraz akceptację Regulaminu w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie.

2. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z aktywności w Portalu poprzez samodzielne usunięcie swojego konta bądź opuszczenie Portalu, co skutkować może usunięciem wszelkich informacji i danych o Użytkowniku zarówno z wszelkich miejsc w Portalu, jak i z serwerów, na którym przechowywane są jego dane, z tym zastrzeżeniem, że Portal może zachować dane Użytkownika w takim zakresie i przez taki okres, w jakim jest to prawem dozwolone, w celu ostatecznego wywiązania się ze zobowiązań powstałych między Użytkownikiem a Portalem.

3. Warunkami technicznymi, jakie muszą być spełnione do rejestracji i korzystania z Portalu, są:
- posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
- posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej albo innych kompatybilnych przeglądarek internetowych.

4. Portal umożliwia przeglądanie i zamieszczanie informacji w formie wpisów, zdjęć i komentarzy.

5. Każdy Użytkownik umieszcza swoje wpisy, zdjęcia lub komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników, w szczególności naruszające dobra osobiste lub łamiące prawa autorskie.

6. W przypadku dodawania zdjęć na stronach Portalu Mieszkaniec oświadcza, że jest ich autorem lub posiada pisemną zgodę autora na ich publikację, a w przypadku zdjęć prezentujących ludzi dysponuje ich zgodą na publikację ich wizerunku na stronach Portalu.

7. Portal zastrzega sobie prawo do usuwania i blokowania wpisów, a także usuwania, kadrowania i modyfikowania zdjęć zamieszczonych przez mieszkańców bez podawania przyczyny oraz możliwość przeniesienia zawartości strony na inne serwisy bądź serwery bez konieczności podawania przyczyny.

8. Użytkownik Portalu ma możliwość komentowania wszystkich wpisów, artykułów i zdjęć zamieszczonych w Portalu.

9. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość dodawania nowych wpisów we wszystkich serwisach miasta. Publikacja tych wpisów podlega moderacji Administratora, który zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokowania wpisów bez podawania przyczyny.

10. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści wulgarnych, obraźliwych, zawierających personalia osób trzecich bez ich zgody, łamiących prawa autorskie oraz nawołujących do przemocy lub nienawiści na tle narodowościowym, rasowym i religijnym.

11. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na przeniesienie udostępnianych przez niego treści na inne serwisy, bądź inny serwer poprzez ich ówczesne usunięcie w wyznaczonym terminie o czym Portal może poinformować na stronie głównej miasta bądź w prywatnych wiadomościach wysyłanych do zarejestrowanych Użytkowników. Nie usunięcie treści w wyznaczonym terminie jest tożsame ze zgodą na ich przeniesienie bądź usunięcie po wyznaczonym terminie.3. Zasady funkcjonowania i użytkowania Forum.
1. Forum stanowi jeden z serwisów Portalu i jest elektroniczną formą grupy dyskusyjnej, służącą do wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach..

2. Każdy Użytkownik Forum zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

3. Każdy zarejestrowany Użytkownik Portalu ma prawo do zamieszczanie swoich opinii na określony temat oraz poznawania i komentowanie wypowiedzi innych Użytkowników.

4. Każdy Użytkownik w ramach Forum ma możliwość:
- tworzenia nowych wątków i postów w ramach istniejących kategorii;
- przeglądania Forum i listy jego Użytkowników,
- ubiegania się o funkcję moderatora.

5. Forum w ramach Portalu nie jest premoderowane.

6. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów i komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników Forum. Zamieszczane w Forum poglądy i opinie są wyłącznie poglądami i opiniami Użytkownika, który je zamieścił.

7. Portal nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, krzywdy i szkody (nawet jeżeli ich wystąpienie było możliwe do przewidzenia) wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu.

8.Zabrania się umieszczania komentarzy niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, a w szczególności:
- zawierających wulgaryzmy,
- propagujących alkohol, środki odurzające, narkotyki,
- obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie,
- zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,
- naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
- wzywających do łamania prawa, propagujących przemoc lub nawołujących do agresji,
- będących bezpośrednimi atakami na innych Użytkowników,
- zawierających linki do prywatnych stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy emailowe osób trzecich bez ich zgody,
- mających charakter reklamowy lub zmierzających do promowania usług lub towarów,
- niemających nic wspólnego z komentowanym wątkiem tematycznym,
- naruszających powszechnie przyjęte normy moralne i etyczne,
- zawierających informacje nieprawdziwe.

9. Użytkownicy Forum dla zachowania przejrzystości i porządku w Forum zobowiązani są do:
- nieduplikowania postów i wątków,
- nadawania nowym wątkom komunikatywnych tytułów,
- nieużywania wyłącznie wielkich liter w tytułach i przestrzegania ogólnie przyjętej kultury języka,
- zrównoważonego i nieprzesadnego korzystania ze znaków specjalnych i środków graficznych.

10. Zabrania się korzystania z Forum w sposób utrudniający korzystanie z niego przez pozostałych Użytkowników, w szczególności zamieszczania wielu powtarzających się wpisów, których treść jest podobna, oraz postów już istniejących lub takich, których treść jest obraźliwa albo pozbawiona sensu.

11. Portal zastrzega sobie prawo do redagowania lub usuwania wpisów naruszających zapisy niniejszego regulaminu oraz prawo do blokowania Użytkowników uporczywie naruszających regulamin Forum, a także do przenoszenia treści zawartych na Forum bez konieczności podania przyczyny.

12. Każdy Użytkownik Forum może zgłosić Administratorowi naruszenie zasad Regulaminu Forum w formie wiadomości e-mail wysyłanej na adres spolecznosc@iturek.net zawierającej pełną informację o zgłaszanej treści postu wraz z adresem URL oraz datę i godzinę jego zamieszczenia;

13. Portal zastrzega sobie prawo do podjęcia nieodwołalnej decyzji odnośnie zgłaszanego naruszenia regulaminu Forum, bez konieczności uzasadniania tej decyzji.

14. Użytkownik publikujący wypowiedzi na Forum niniejszym udziela Portalowi niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w internecie), a także przenoszenie na inne serwisy oraz serwery jego postów.4. Reklamacje.
1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami na łamach Portalu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłaszanie tego Administratorowi Portalu na adres e-mail: spolecznosc@iturek.net

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Portal zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Użytkownika do udzielonych mu wskazówek.

3. Portal zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Portalu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego konta Użytkownika lub Portalu.5. Zmiany Regulaminu i jego dostępność.
1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Portal, bez podawania przyczyn.

2. Zmiany Regulaminu będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.

3. Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Portalu po takim ogłoszeniu jest równoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

4. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Portalu i niezwłocznie powiadomić administratora Portalu o takiej decyzji, bądź samodzielnie usunąć konto.

5. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie pociąga za sobą usunięcie konta Użytkownika z Portalu.6. Postanowienia końcowe.
1. Portal nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, na jaki pozwalają obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Portalu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.

2. Portal nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami i to bez względu na ich przyczyny.

3. Portal nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych przez nich innym Użytkowników.

4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zgromadzonych w systemach komputerowych spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej i zdarzeń losowych.

5. Zabronione jest bez zgody Portalu wyrażonej na piśmie kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Portalu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Portal ma prawo udostępnić dane mieszkańców wyłącznie na żądanie uprawnionych organów państwowych, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

7. Portal zastrzega sobie możliwość wdrażania rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Portalu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników albo Portalu, w szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Portalu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Portalu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione.

8. Portal zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Portalem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
LOGOWANIE
pamiętaj mnie